بلاگ

۱۰۰ راز برای سرمایه گذاران (رام کردن شیر نر)

قسمتی از این فایل PDF در زیر آمده:

– بازارهای متفاوت شباهتهای عجیبی به هم دارند.
– از بازار بترسید.
– بازارهای مالی کارآ تر از آن چیزی هستند که آموخته ایم.
– فرصت های بازار سریع ناپدید می شوند.
– بازارها می توانند نفوذ دولت ها را در هم شکنند.
– بازارهای مالی معمولاٌ با سوداگری و بورس بازی توانا شده اند.
– خیلی از جنبه های بازار قابل کارشناسی نیست.
– بیش تر حرفه ای های بازار نمی توانند آنرا پیشگویی کنند.
– گذشته بازار قابل درک است.
– برای عملکرد بهتر در بازار به مزیتهای رقابتی نیاز داریم.
– هر کس می تواند در بازار رونق، یک قهرمان باشد !
– هرگز مزیت های رقابتی سرگردان نخواهد ماند.
– یک مزیت اندک می تواند برای عملکرد بهتر در بازار کافی باشد.
– مزیت های رقابتی را آزمون کنید و آهسته آهسته تغییر را ایجاد نمائید.
– مزیت شماره ( 1) در بازارهای مالی: اطلاعات
– مزیت شماره ( 2) در بازارهای مالی: تجزیه و تحلیل بدیع و ابتکاری
– مزیت شماره ( 3) در بازارهای مالی: گرفتن اطلاعات از بانکهای اطلاعاتی یا کارگزاران بصورت مجانی
– روان شناسی دقیق بازار . استراتژی ها براساس 6 نوع رفتار مهم در بازار شکل می گیرند:
الف) ثابت ماندن الگوها یا ناهنجاری ها در بازار
ب) واکنش های کند بازار به تاثیرات ساختاری
ج) شرکتهای کوچکی که فرصت های طلایی ایجاد می کنند
د) بازارها وقتی جلوتر از آنچه باید حرکت کنند، حرکت نمایند
ه) حرکت بازارها براساس روندهای اصلی باشد
و) نگرش بنیادی را بتوان با حرکت قیمت ها و مدیریت شرایط معاملاتی تطبیق داد.

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید